תנאי השימוש באתר תג נכה

חב' ברינגטון  בע"מ או "מפעיל האתר" או ה"חברה" www.tag.org.il  מאפשרת לכם גישה לאתר תג נכה בכתובת www.tag.org.il או בכל כתובת אחרת עליה תודיע החברה וכפי שיהיה מעת לעת (להלן: "האתר").

האתר נועד לשימוש הגולשים, לשימושי  המותרים  על פי די והמפורטים בהמשך , לשירותי תשלום מקוונים  כמפורט באתר, הכל בכפוף  לתנאי ההתקשרות/השימוש המפורטים   להל  בתקנון זה וכפישיעודכנו מעת לעת ("תנאי השימוש.("

טרם  שימוש בשירותי התשלום או בכל שירות אחר המוצע באתר, הנך  מתבקש/ת לקרוא בעיון  את תנאי השימוש, המהווים בסיס משפטי מחייב לפעולות ולשירותי המבוצעים באמצעות אתר זה.

תנאי  השימוש באתר כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

השימוש באתר כפוף גם למדיניות הפרטיות. חלקים  מסוימים  באתר  עשויים  להיות  סגורים למשתמשים   מורשים  בלבד.  השימוש בחלקים מסוימים באתר או בביצוע פעולות מסוימות באמצעות האתר או בעזרתו (כגון: העלאת תכנים לאתר, מערכת ההודעות באתר, רישום לרשימות תפוצה וכו') עשוי להיות כפוף גם לתנאים נוספים ("תנאים נוספים") ("תנאי השימוש הכלליים" "מדיניות הפרטיות "ו" התנאים הנוספים" יקראו להלן: "תנאי השימוש באתר " או "תנאי השימוש"). מטרת התנאים הנוספים היא להשלים ולהוסיף על תנאי השימוש הכלליים . במידה ומסיבה כלשהי תהיה סתירה מפורשת בין איזה מהתנאים האמורים, יגברו התנאים הנוספים/הפרטניים בכל הנוגע לנושאים המטופלים מפורשות על ידם. הגלישה, או כל שימוש אחר שהוא, באתר, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש באתר. תנאי השימוש באתר מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה על כן עליך לקרוא אותם בקפידה ובעיון. אינך חייב להסכים לתנאי השימוש באתר, אולם אם אינך מסכים להם עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר .

1. תנאים מקדימים לביצוע פעולה באתר ולרבות ביצוע תשלום באמצעות האתר

השימוש באתר כפוף לעמידת המשתמש בכל התנאים המצטברים הבאים:

  • מבצע הפעולה באתר הנו אד /תאגיד/ גו משפטי בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעות מונחי אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962
  • מבצע הפעולה באתר הנו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הנו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס כנ"ל.

2. במקרה של טעות/שגיאה תקלה בפעולת תשלום

במקרה של טעות, בתום לב, אם על ידי מפעיל האתר, המוטב, או על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו, בסכום   התשלום שחויב באמצעות השירות המוצע באתר ו/או בפרט או נתון  אחר הקשור בתשלום, רשאית החברה ו/או מי מטעמה, לבטל את הפעולה המסוימת אשר לגביה חלה הטעות בסכום התשלום והחברה ומי מטעמה לא יחויבו כלפיך במקרה כזה, בגין הפעולה שבוטלה. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליו או גורמי אחרי שאינם בשליטת החברה ו/או מי מטעמה, שימנעו מהחברה ו/או מי מטעמה לנהל את השירותים הניתנים באתר כתקנם , או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות התקשורת בהשלמת הפעולה באתר, החברה ומי מטעמה יהיו רשאי להודיע על ביטול הפעולה. במקרה כזה, יושב למבצע פעולת התשלום, אשר בוטלה ביוזמת החברה או האחראי על מנגנון התשלומים באתר תג נכה בנסיבות האמורות לעיל, סכום ששולם בפועל על ידי המשתמש ובלבד שהגיע בפועל לידי מי שמתבקש להשיבו, או לחילופין, תבוטל פעולת חיוב כרטיס האשראי. החברה לא תישא באחרית לתקלות כגון אלו. החברה שומרת על זכותה לשנות מדי פעם בפעם, את כללי ההתקשרות המפורשים לעיל. במקרה כזה, יהא תוקף השינוי החל מרגע פרסומו באתר.

 

3. העדר אחריות


החברה ומי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה או בלתי מורשה הנעשה במידע, פרטים ונתונים המועברים באמצעות האתר ולרבות שימוש לרעה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע פעולה באתר זה .

התכנים והשירותים באתר, מוצעים לשימוש כפי שהם (AS IS). החברה אינה מתחייבת לגבי איכות, זמינות ותקינות האתר, לרבות התכנים הנכללים בו. למרות שהחברה נוקטת או תנקוט אמצעים להבטחת זמינות האתר ללא הפרעות, ותקינות התכנים והשירותים שבו, אין ביכולת החברה  להתחייב כי השימוש באתר יינתן כסדרו ללא הפרעות, תקלות או טעויות. חלק מהתכנים המתפרסמים באתר מקורם בצדדים שלישיים וחלק מהפעולות שניתנות לביצוע באמצעות האתר (כגון פעולות תשלום) תלויות בצדדים שלישיים . החברה אינה שולטת על צדדים שלישיים אלו ו/או מקורות כאמור ואינה אחראית להם, לתכניהם ולפעילותם.

למעט נקיטת אמצעים סבירים להבטחת זמינות האתר כאמור, החברה ומי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי (לרבות אחריות בנזיקין, אחריות חוזית או אחרת) לכל, הפסד, הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות אי נוחות או אובדן, לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, הפסד/מניעת רווח עוגמת נפש וכיוצ"ב, כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש ו/או העדר יכולת לשימוש, באתר, בתכניו (לרבות במקרה של הסתמכות על תכני האתר), או בשירותים השונים המסופקים /בו באמצעותו ולרבת שירותי התשלום.

בכפיפות להסתייגות של הוראות דין המורות אחרת, החברה אינה מביעה כל עמדה ואינה אחראית,  במפורש או מכללא, למידע המועבר באתר באמצעות משתמשי האתר ו/או אחרים, לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מהאתר, לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר, או לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר ו/או מעשה או מחדל של צד ג' כלשהו .

גלישה ברשת האינטרנט כרוכה בסיכונים הטבועים בה לרבות חשיפה לגורמים זדוניים או מפגעים כגון: וירוסים, רוגלות, תולעים סוסים טרויאנים ועוד ("גורמים מפגעים"). החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים מפגעים או זדוניים ועל המשתמש לנקוט אמצעי הגנה מקובלים (כגון שימוש בתוכנות אנטי וירוס, תוכנות נגד רוגלות, גיבוי המחשב ותכניו המשמשים לגלישה באינטרנט) להפחתת הסיכונים .

בשימושך באתר הנך מסכים מפורשות לכך שהחברה אינה נושאת באחריות או בחבות לתכנים שבאתר כמו גם לכל ליקוי או נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש בו ולרבות בכל הקשור והכרוך במישרין או בעקיפין לביצוע תשלום ו/או לכל ליקוי או נזק שיגרם כתוצאה מפעולת הקשורות בתשלום באמצעות האתר, בכלל זאת החברה לא תהיה אחראית לתכני צדדים שלישיים המתפרסמים באתר אפילו אם אלו יהיו פוגעים או פסולים מכל סיבה שהיא (לרבות לשון הרע, עוולה, פגיעה פרטיות, פגיעה בקניין מוחשי או רוחני, השמצות וגידופים, בוטות מינית, פגיעה ברגשות הציבור גזענות וכיוצ"ב) .

4. שינוים באתר/ הוספה ושינוי של תנאי השימוש באתר

לחברה שמורה הזכות והרשות לשנות האתר ו/או תכניו ו/או תכונותיו ו/או איזה חלק מהם לפי שיקול דעתה, לרבות הוספה או הסרה של חלקים באתר, הוספה או ביטול של אפשרויות/כלים שונים באתר, סגירה או פתיחה של חלקים באתר ועוד .

לחברה שמורה הזכות והרשות לשנות את תנאי השימוש באתר או חלק מהם ו/ או או להוסיף עליהם /ו או לגרוע מהם.

התנאים שיחולו על המשתמש/הגולש יהיו כפי שיעודכנו מעת לעת. נא דאג להתעדכן בתנאי השימוש העדכניים בכל עת טרם שנעשה שימוש באתר. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש באתר ולקיומם בכל עת חלה על המשתמש.

5. התכנים באתר

תכני האתר כוללים בין היתר מידע המתפרסם מטעם החברה ו/או גולשים אחרים ו/או צדדים שלישיים .

מטבע הדברים (ולמרות שהחברה תנקוט מאמצים סבירים על מנת שהמידע המפורסם מטעמה באתר יהיה נכון), אין כל בטחון שאכן כל המידע המתפרסם באתר יהיה עדכני ונקי מטעויות וכד'. מידע יכול לכלול טעויות דפוס אך גם יכול לכלול טעויות מהותיות.

התכנים באתר, כמו גם האתר עצמו, מוצעים כפי שהם על ליקוייהם ומגבלותיהם.

במיוחד אין להסתמך על מידע מקצועי המתפרסם באתר. המידע המקצועי המתפרסם באתר מובא לצורך ידע כללי בלבד הוא אינו תחליף לייעוץ מקצועי, המתחשב בצרכים ובנסיבות אישיים.  אין להסתמך עליו ויש לאמת את נכונותו ושלמותו באמצעים חיצוניים ומקצועיים .

בכל מקרה של סתירה בין המידע המתפרסם באתר מטעם החברה לבין פרסומים מקצועיים ו/או רשמיים של משרד התחבורה ו/או ביטוח לאומי ו/או כל גוף ציבורי אחר, יגברו הפרסומים המקצועיים ו/או הרשמיים . במונח "תכנים" הכוונה לכל תוכן מכל מין וסוג שהוא כולל מידע וכל יצירה לרבות קוד מחשב, תוכנות, קישורים תמונות אנימציה קבצי קול קבצי וידאו וכו .'

תכני משתמשים

מסירת תכנים לפרסום באתר ( כגון: מסירת מאמר או כתבה, כתיבת הודעה לצוות האתר וכו'), פרסום תכנים באמצעות כלים שונים באתר (כגון פורומים) או פניות לצוות האתר (או לגורמים בחברה אליהם ניתן לפנות באמצעות האתר) משמעם גם הענקת רשיון שימוש, ללא תמורה, בלתי מוגבל בזמן לחברה  ומי מטעמה להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר או לעשות בתכנים כל מעשה המותר לבעל זכות יוצרים ביצירה, באתר או בכל מקום אמצעי או כלי אחר, וכן ויתור על הזכות המוסרית כלפי החברה,  בכפוף לכך שפניות בעלות אופי אישי לצוות האתר תפורסמנה ללא פרטים מזהים.

אין למסור תכנים לפרסום באתר או לפרסם תכנים באתר שאינך בעל זכות הקניין הרוחני בהם או שאינך זכאי לפרסמם מכל סיבה שהיא. במידה ואינך זכאי להקנות לחברה רשיון כאמור לעיל – אין למסור תכנים לפרסום באתר או לפרסמם באתר . אין למסור תכנים לפרסום באתר או לפרסם תכנים באתר תחת זהות של אחר או זהות שאינה זהותך האמיתית והנכונה.
תכנים הנמסרים לצוות האתר או תכנים המפורסמים באתר באמצעות כלים שבאתר , עשויים להתפרסם לכלל הגולשים. אין לדעת אלו תגובות עלולות להתקבל, על כן חשוב כי תקפיד על שפה נאותה ועל תוכן ענייני ומדויק.  מסירת תכנים לפרסום אינה מקנה זכות כי אלו אכן יפורסמו באתר. פרסום תכנים באתר אינה מקנה זכות כי אלו ימשיכו להתפרסם באתר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט אילו תכנים יפורסמו ואת משך הפרסום.

הסרה או עריכה של תכנים חסימת משתמשים או גישה לאתר

החברה אינה עורכת צנזורה או פיקוח שוטף על תכני המשתמשים ותכני צדדים שלישיים שבאתר. למרות האמור, החברה שומרת הזכות לערוך מעת לעת בדיקות מדגמיות או כל בדיקה אחרת לכל פרק זמן שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לצורך וידוא קיום הוראות תנאי השימוש באתר. החברה  תהא רשאית ובאופן בלתי מותנה להסיר או לערוך מחדש כל תוכן שלדעתה אינו עומד בתנאי השימוש באתר או שיש בו לפגוע בחברה, בלקוחותיה, במשתמשי האתר או בכל צד שלישי שהוא.

6. שימושים מותרים באתר

מותר לגלוש בחלקים הפתוחים של האתר, לעשות שימוש חוקי והוגן בכלים ובתכונות שבאתר שנועד לשימוש הגולשים. משתמשים מורשים רשאים לגלוש לחלקים הסגורים שבאתר, ככל שישנם כאלה. האתר מיועד ומותר לשימוש עצמי בלבד .

שמירה והקפדה על אמצעי גישה

משתמש המורשה להיכנס 'לאזורים סגורים' באתר ( ככל שישנם כאלה) ו/או לביצוע תשלום באמצעות האתר, ישמור בסודיות את אמצעי הגישה לאותם אזורים כמו גם פרטים ונתונים אישיים אחרים. חל איסור למסור או לאפשר לאחרים להשתמש באמצעי הגישה המיועדים לכניסה באזורים סגורים או לשימוש למורשים בלבד כמו גם למסירת מידע ונתונים אישיים אחרים, ועל המשתמש לדווח לחברה  בכתב על כל חשש לשימוש בלתי מורשה באמצעי הגישה שלו או בנתונים אישיים אחרים, או גילוי אמצעי הגישה/הפרטים/הנתונים בידי אחרים .
בכל מקרה כאמור על המשתמש לפעול בהתאם להנחיות שתתפרסמנה באתר או עליהן תודיע החברה.

שימושים אסורים

כל שימוש באתר שאינו מותר במפורש בתנאי השימוש באתר – הינו אסור.
מבלי לפגוע בכלליות האמור :

•  חל איסור להשתמש באתר למטרה לא חוקית כלשהי.
•  חל איסור להשתמש בתוכנות או בכלים לבדיקת אמצעי ההגנה של האתר.
•  חל איסור להשתמש בתוכנות או בכלים העלולים לשבש את פעולת האתר.
•  חל איסור להשתמש בתוכנות או בכלים העלולים לפגוע במשתמשים אחרים או לשבש להפריע את שימושם באתר.
•  חל איסור לעשות באתר שימוש באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת.
•  חל איסור להיכנס או לנסות ולהיכנס לחלקים סגורים באתר למשתמשים שאינם מורשים.
•  חל איסור להיכנס לחלקים סגורים באתר באמצעות שם משתמש אחר, שאינו שלך ו/או שאינו אמיתי.
•  חל איסור לפרסם תוכן כלשהו (לרבות כל יצירה) שיש בו או שיכול להיות שקיים לגביו חשש שיש בו: הפרת זכויות צדדים שלישיים (לרבות זכויות קניין רוחני וסודיות),  פגיעה בפרטיות, לשון הרע, עידוד או סיוע למעשים לא חוקיים, גידופים והשמצות, גזענות, אופי מיני בוטה או פגיעה ברגשות הציבור.
•  חל איסור לפרסם תוכן שקרי, מטעה ו/או פוגע.
•  חל איסור לבצע באתר או באמצעות האתר פעולה כלשהי (לרבות פרסום תכנים או מסירת תכנים לפרסום) ,תחת זהות של אחר, בדויה ו/או /אינה נכונה.
•  חל איסור לבצע כל מעשה או מחדל שיש בו לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או מי מטעמה באתר.

שמירת זכות למניעת גישה לאתר

החברה שומרת לעצמה הזכות למנוע ממשתמשים שאינם מקיימים לדעתה את תנאי השימוש באתר מלגשת לאזורים סגורים באתר, מלבצע תשלום באמצעות האתר או מלגשת לאתר בכלל .

7. פרטיות

מסירת פרטים – ייתכן וגישה לחלקים מסויימים/סגורים באתר, פניות באמצעות האתר או פעולות מפורשות אחרות כמו גם ביצוע תשלום באמצעות האתר, יהיו כרוכים במסירת פרטים.  אינך חייב למסור את פרטיך, אלא שאז יתכן ולא תוכל להיכנס לחלקים הסגורים באתר או לבצע פעולות הכרוכות במסירת פרטים (כגון: ביצוע תשלום, בדיקת זכאות ועוד). באותם מקרים בהם תסכים למסור פרטיך, יש למסור פרטי אמת בלבד ואין למסור פרטים בדויים .

החברה שומרת על פרטיות המשתמשים – שימוש בפרטים שנמסרים על ידך, או בפרטים הנוצרים משימושך באתר, הינו לצורכי החברה ו/או לשם ביצוע תשלום ו/או לצרכי חברת האשראי ו/או החברה באמצעותה מבוצעת פעולת התשלום והכרוך בכך.

הבהרה חשובה – ייתכן ואתר תג נכה  משמש או ישמש, שער או מקום הפניה לאתרי גופים שונים של החברה  ו/או של גופים אחרים (כגון אתר המאפשר תשלום בגין השירותים הניתנים באתר, אתרים של רשויות או גופים אחרים), כן ייתכן והאתר יאפשר קבלת מידע או מסירת מידע/הודעות בדבר פעולות המתבצעות שלא באמצעות האתר או ללא קשר לשימושך בו כגון: הורדת טפסים שונים למילוי ולהגשה לגופים שונים (להלן: "פעילויות חיצוניות לאתר"). מדיניות הפרטיות אינה חלה על פעילויות חיצוניות לאתר ואלו מתנהלים כל אחד על פי מדיניות הפרטיות הייעודית לו, המותאמת לאופי השימוש ונסיבותיו . מודגש כי האתר מופעל באמצעות צד ג' – בכל מקרה של נזק, הפסד או תלונה, תג נכה  ומי מטעמה לא ישא באחריות. ככל שתוטל אחריות בגין האתר, תכניו, השימוש בו ו/או הנובע ממנו, האחריות לכך תהיה של מפעיל האתר/הצד השלישי ובלבד .

8. מדיניות החזרי תשלומים

8.1במקרה של ביצוע תשלום בפועל בגין שירות ייעוץ, הרצאה, מנוי לאתר ו/או סיוע בהגשת הבקשה לקבלת תג חניה לנכה, מדיניות החזר התשלומים תהיה בהתאם לפרסום שיצא מטעם החברה  בקשר לשירות הספציפי. ככל שלא פורסמה מדיניות החזרים לשירות כלשהוא, אזי לא יבוצע כל החזר אלא אם כן יש חובה לעשות כן על פי חוק תקף ובמינימום הנדרש על פי אותו חוק ובכל מקרה בסכום שאינו מעבר לתשלום ששולם בגין השרות.

8.2 בכל מקרה של ביטול השירות ו/או העדר שימוש בשירות  – לא יבוצע החזר תשלומים של דמי ההרשמה ו/או דמי המנוי לאתר.

8.3  פרט לאמור, לא יבוצעו כל החזרי תשלומים, אלא אם כן קיימת במועד הרלוונטי חובה על פי חוק תקף לעשות כן ובהתאם להוראות החוק האמור .

9. קניין רוחני

השימוש באתר מותר על-פי תנאי השימוש באתר, בלבד. זכויות הבעלות באתר על תכניו, תוכנותיו ועל כל יישום או יצירה אחרת הנכללים בו, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, הינן והן תיוותרנה בכל עת בבעלות החברה  ו/או צדדים שלישיים שמסרו מידע לפרסומו באתר ( ובכפוף לזכויות החברה בהם). האתר על תכניו ותכונותיו הינו רכוש החברה  ו/או צדדים שלישיים והם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ואמנות בינ"ל. כל הזכויות שמורות לחברה  ו/או לאותם צדדים שלישיים . האתר על תכניו ושימושיו מיועד לשימוש עצמי בלבד ואסור לשימוש מסחרי (אלא אם ייאמר במפורש אחרת) . למעט לשימושך העצמי והאישי, אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תכני האתר, או חלק מהם ואף לא באופן זמני או קבוע. אינך רשאי להעניק רשיונות עבור, ליצור יצירות נגזרות, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים, תכנים או שירותים שמקורם באתר . חל איסור לשלוח או לגרום לשליחה של שאילתות ו/א הוראות ביצוע אוטומטיות מכל סוג לאתר
ו/או באמצעות האתר, ללא אישור מפורש ובכתב של החברה. חל איסור להשתמש בכלים אוטומטיים לשם העתקה או ליקוט תכנים באתר . מותר להשתמש בתכני האתר לשם איתור מידע שבאתר ואחזורו . השימוש בתכנים מקצועיים המתפרסמים באתר (מאמרים וכו')  מותר אך ורק לצרכים הבאים בלבד:
(1) טיפול הוגן (2) צורך אישי  (3) צורך להעשרה כללית בהליך קבלת תג חניה לנכה על ידי מי שזכאי לכך בדין .
למעט השימושים המותרים מפורשות כאמור לעיל – כל שימוש מסחרי אחר, מכל מין וסוג שהוא הוא אסור
שמות וסימני מסחר – שמה של החברה, סימניה המסחריים שאינם רשומים כמו גם אלו הרשומים (וככל שישנם) וכן כל סימן אחר של החברה  ו/או שנמצא או היה בין בתכני האתר, הם הקניין השייך לחברה  או לצדדים שלישיים  לפי העניין ובכפוף לזכויותיה של החברה.
חל איסור לעשות כל שימוש באיזה מסימני המסחר של החברה ובאיזה מסימני המסחר של צד שלישי כלשהו שבאתר, לכל צורך או מטרה מסחרית כמו גם לשימוש אחר העלול ליצור מראית של חסות או קשר לחברה.         שם המתחם של האתר/כתובת האתר הם קניינה הבלעדי של החברה.

.10 זמינות ותקינות האתר

האתר מיועד לגלישה באמצעות מחשב המחובר לרשת האינטרנט בלבד. בכפוף לקיום תנאי השימוש מותר לגלוש לאתר באמצעות מכשירי קצה נוספים (כגון טלפון חכם וכדו'), אך החברה  אינה מתחייבת שיהיה ניתן לגלוש באתר באופן מלא ותקין באמצעות מכשירים שכאלה . יוער כי פעולות יזומות (כגון פעולות לשם תחזוקת /ו או שדרוג האתר) או כפויות (כגון בשל מתקפת גורמים עויינים או חשש מכאלה, פריצות וכו') עלולות להשבית או לשבש את פעולתו התקינה של האתר או חלקים ממנו, לפרקי זמן שונים. החברה  ומי מטעמה לא ישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא זמינות האתר או לשיבושים שיתגלו בו . בנוסף ולמרות שהחברה נוקטת במאמצים לקיום פעילות תקינה ושוטפת של האתר ומטבע הדברים לא ניתן להתחייב שהאתר /ו או ביצוע פעולות באמצעותו יהיו זמינים בכל עת וללא שיבוש כלשהו .

.11 קישורים מאתר/ אל האתר

קישורים מהאתר – ייתכן והאתר יאפשר/יכלול קישורים לאתרים חיצוניים. אתרים אלו אינם בשליטתה או בפיקוחה של החברה וכל תכליתם של הקישורים אליהם היא לאפשר גלישה נוחה ברשת האינטרנט (אלא אם כן ייאמר במפורש על ידי החברה אחרת. החברה  לא תישא בכל אחריות לתכני ו/או כל דבר הקשור באתרים חיצוניים כאמור, החברה  אינה נושאת באחריות לתכני אותם אתרים כמו גם לנכונות, תקינות, מוסריות, עדכניות ולאמינות תכני האתרים החיצוניים כאמור ולכל מפגע העלול להיות בהם ו/או הנגרם מהשימוש בהם. החברה  אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לאתרים חיצוניים תקינים ופעילים. החברה  אינה נושאת באחריות כלשהי לכל הפסד, הוצאה או נזק מכל סוג העלולים להגרם בקשר עם שימוש בקישור לאתר חיצוני או במידע המצוי בו.

קישורים לאתר – ניתן לקשר לעמוד הבית של האתר מאתרים שאינם אסורים. חל איסור לבצע קישור באופן העלול ליצור מראית עין של חסות או קשר לאתר תג נכה . החברה שומרת על זכותה לבטל הסכמתה ולדרוש הסרת קישור/ קישורים כאמור, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. חל איסור לבצע קישורים לעמודים פנימיים באתר, קישורים עמוקים, מסגור או כל פעולה דומה אחרת ( ובעיקר פעולה המציגה את תכני האתר במשולב עם תכנים חיצוניים לאתר או סימנים מסחר או שמות של גורמים אחרים) ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. אתרים אסורים – אתרי פורנוגרפיה, אתרים המעודדים או המשמשים במה לפעילות לא חוקית, פעילות
מפלה, פעילות המנוגדת ואו עלולה לפגועה בביטחונה של מדינת ישראל, אתרים גזעניים, אתרי שנאה, אתרים המעודדים אנטישמיות וכדו'.

12. מידע מסחרי ופרסומות

החברה שומרת לעצמה הזכות להתיר פרסום מידע מסחרי לרבות פרסומות בחלקים מסוימים ומוגדרים באתר כשירות למשתמשים באתר (כגון: לוחות מודעות לחברי תג נכה  וכדו .) החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומים המסחריים והמידע הנכלל בהם וככל שיהיו כאלה. המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר וככל שיהיו כאלה הנם באחריות המפרסמים בלבד. פרסומים כאמור אינם מהווים המלצה מטעם החברה ו/או מי מטעמה, אינם חסות, המלצה או עידוד לעשות שימוש בשירות או מוצר כלשהו.

 

13. דין החל ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (למעט מקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל דין זר שאז לא תחול ההפניה אל הדין הזר) . לבתי המשפט בתל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם האתר ו/או השימוש בו.